TAI alustab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringuga

Märtsi teisel nädalal alustab Tervise Arengu Instituut (TAI) järjekordset Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringut, mille eesmärk on saada ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest.

Juba 18. korda toimuvat rahvastikupõhist küsitlusuuringut viiakse läbi igal paarisaastal ning see on tänaseks kõige kauem järjepidevalt toimuv terviseuuring Eestis. Kogutud andmed on vajalikud riikliku statistika tarvis ning leiavad rohket kasutust ka õppe- ja teadustöös.

„Tervisekäitumise uuringu andmetel on väga suur roll erinevate ennetustegevuste kavandamisel ning seni tehtu tulemuslikkuse hindamisel. Suurim väärtus seisneb just uuringu regulaarsuses ning andmete pikas aegreas – nii saame võrrelda rahvastiku tervisega seotud näitajate muutust tänaseks enam kui 30 aasta vältel ja mõtestada seda nii tervispoliitika meetmete kui laiema ühiskondliku muutuse kontekstis“ sõnas uuringut juhtiv TAI vanemteadur Rainer Reile.

Uuringusse kaasatakse juhuvaliku alusel 5000 Eesti elanikku vanuses 16–64 eluaastat ja uuringu valimisse sattunutele saadetakse lähiajal uuringu küsimustik kas e-posti teel või tavapostiga. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Rohkearvuline osavõtt on aga oluline, et tagada tulemuste esinduslikkus. Küsimustiku täitmiseks kuluv 20–40 minutit pakub võimalust oma tervisele ja eluviisile tähelepanu pöörata ning ühtlasi panustada rahvastiku terviseseisundi ja tervisekäitumise kirjeldamiseks vajalike andmete kogumisse. Seega palub Tervise Arengu Instituut uuringukutse saanud inimestel leida võimalus küsimustiku täitmiseks.

Uuringus kogutud andmeid avaldatakse vaid üldistatud kujul ning uuringu läbiviimisel järgitakse kõiki andmekaitse ja hea teadustava põhimõtteid. Uuring on kooskõlastatud TAI inimuuringute eetikakomiteega. Algava uuringu koondtulemused selguvad 2025. aasta kevadel. Seni leiab tervisekäitumise uuringu tulemusi nii Rahvastiku tervise aastaraamatust, eelmise uuringu kogumikust kui TAI Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist.

Allikas: Tervise Arengu Instituut